Riskianalüüs

Maag Eesti AS
Tabasalu tootmisüksus, Sütemetsa tee 56, Tabasalu, Harku vald, Harjumaa

ETTEVÕTTE ASUKOHT JA KIRJELDUS

Maag Eesti AS Tabasalu tootmisüksus (edaspidi Tabasalu lihatööstus) tegeleb eritemperatuuri nõudvate linnulihatoodete tootmise ja hoiustamisega.
Tootmises kasutatakse jahutus- ja külmseadmete tööks ohtlikku kemikaali ammoniaaki, mille korral on Tabasalu lihatööstus ohtlik ehk C-kategooria ohuga ettevõte. Ettevõttel on koostatud kemikaaliseaduse alusel nõutavad dokumendid ja omab vastavat tegevusluba.
Tabasalu tootmisüksuses kasutatavad ohtlikud ained: ammoniaak, põlevkiviõli.

RISKIANALÜÜSI TULEMUSED
Riskianalüüsi tulemustest lähtuvalt on olulisema prioriteediga ammoniaagi õnnetusjuhtumid, mille ennetamiseks on kogu süsteemi korrasolek, nõuetekohastest protseduurireeglitest kinnipidamine ning väiksemate õnnetusjuhtumite korral kiire ja oskuslik tegutsemine.

Ammoniaak on normaaltingimustel värvitu, iseloomuliku terava lõhnaga (nuuskpiirituse lõhnaline) söövitav ja mürgine gaas, mis lahustub ülihästi vees.
Võimalikud õnnetused ja nendest tekkivad ohtlikud väljundid tehases on:
Ammoniaagi lekked väliskeskkonda
Mürgise ammoniaagi pilve teke.
Lekke korral ammoniaak aurustub ja tekitab õhuniiskusega kokkupuutel õhust raskema gaasipilve, mis soojenedes tõuseb aeglaselt kõrgemale. Olenevalt lekkinud ammoniaagi kogusest, tuule suunast ja tuule kiirusest võib ammoniaagipilv levida ka tootmisterritooriumist väljapoole.
Raskeimate tagajärgedega õnnetus ehk ammoniaagi mahuti avariilise lekke korral, levib ammoniaagipilv kuni 1400 m kaugusele (vt Joonis 1).

Joonis 1. Tabasalu tootmisüksuse ohualad

TEAVITAMINE ÕNNETUSE OHU KORRAL

Võimaliku õnnetuse korral teavitatakse ohualas olevaid ettevõtteid ja inimesi koostöös Päästeametiga massiteabevahendites ning käivitatakse ka elektriline teavitussireen.

KUIDAS TOIMIDA ÕNNETUSE KORRAL

Saades juhtunust teada, kuuldes häiresireeni, tundes ammoniaagi lõhna (nuuskpiiritus), käituge järgnevalt:

  • jääge siseruumidesse, kui viibite tänaval, varjuge lähimasse hoonesse ja minge alumisele korrusele ning kaitske ennast mürgiste gaaside eest. Hoidke eemale akendest;
  • saades teada juhtunust, teavita sellest ka naabreid;
  • sulgege aknad, uksed, tuulutusavad ning lülitage ventilatsiooniseadmed välja;
  • ärge kasutage asjatult telefoni;
  • kuulake Vikerraadiot 104,7 MHz, vaadake Eesti Televisiooni ja järgige edasisi juhiseid. Lisainfot küsige Päästeala infotelefonilt 1542;
  • järgige õnnetuse korral päästekeskuse poolt antavaid täiendavaid käitumisjuhiseid.

TÄIENDAV INFO OHUTUSMEETMETE KOHTA

telefon: +372 56994854

e-post: lembit.kalda@maagfood.com