Ettevõttest

KASUTUSTINGIMUSED

Uuendatud: 12.12.2019

Lugege need kasutustingimused kindlasti hoolikalt läbi, enne kui ettevõtte HKScan veebisaidi www.hkscan.com ja/või mis tahes muu ettevõtte HKScan poolt pakutava veebisaiti või teenust (siin ja edaspidi koos nimetatud „teenused“) vaatate või kasutate. Teenused osutatakse teile tingimusel, et aktsepteerite (ilma muudatusteta) kõiki alljärgnevas sätestatud mõisteid, tingimusi ja teatisi (siin ja edaspidi nimetatud „kasutustingimused“).

Need kasutustingimused sisaldavad teavet teie seaduslike õiguste kohta ja nende õiguste piirangute kohta, samuti kohalduva õiguskorra ja vaidluste kohtualluvuse kohta. Mis tahes eelnimetatud teenuse kasutamisega aktsepteerite neid kasutustingimusi. Kui te ei soovi, et need kasutustingimused (ja nende kõiki tulevased uuendused) oleksid teile siduvad, siis ei tohi te ühtegi neist teenustest vaadata ega kasutada.

1. ÜLDIST

1.1 Lepingulist suhet teie kui kasutaja (siin ja edaspidi nimetatud „teie“ või „kasutaja“) ja ettevõtte HKScan Oyj või tema omanduses või kontrolli all oleva sidusettevõtte (siin ja edaspidi nimetatud koos ja eraldi „HKScan“ või „meie“) vahel seoses teie poolse juurdepääsuga mis tahes eelnimetatud teenustele ja nende kasutamisega reguleeritakse nende kasutustingimustega. Selgituseks: need kasutustingimused kohalduvad ettevõtte HKScan Oyj omanduses või kontrolli all oleva mis tahes sidusettevõtte kasuks, kui te kasutate selle sidusettevõtte poolt osutatavaid teenuseid.

1.2 Mis tahes eelnimetatud teenuste vaatamisega või kasutamisega tunnistate ja kinnitate nende kasutustingimuste enda poolset täielikku aktsepteerimist ja seda, et te mõistate nendes kasutustingimustes sätestatud õigusi, kohustusi ja tingimusi.

1.3 Teenuste teiepoolse vaatamise ja kasutamise eeltingimusena teatate ja kinnitate, et (i) kogu teie poolt teenuste kaudu esitatud teave on tõene, täpne, ajakohane ja täielik ning (ii) teil on seaduslik õigus tunnistada need kasutustingimused endale siduvaks ja kasutada teenuseid kooskõlas kõigi siin toodud tingimustega.

1.4 Te kinnitate, et olete vähemalt 13 aasta vanune ja kui olete vanusevahemikus 13 kuni 18 aastat, siis on teie seaduslik esindaja need kasutustingimused üle vaadanud ja nendega nõustunud ning on nõustunud ka meie teenuste teiepoolse vaatamise ja kasutamisega.

1.5 Kui te ei mõista täielikult neid kasutustingimusi või ei nõustu nendega või ei täida neid või kui te ei saa õiguslikult siduvaid lepinguid sõlmida (näiteks kui olete noorem kui 18-aastane ja pole saanud oma seadusliku hooldaja nõusolekut), siis ei tohi te teenuseid vaadata ega kasutada.

2. TEENUSTE KASUTAMINE

2.1 Soovitame teil kontakteeruda oma Internetiteenuse pakkujaga ja mobiilside operaatoriga, et kontrollida, milliseid tasusid ja makseid võidakse teilt nõuda, kui te meie teenuseid kasutate. Teie olete ainuvastutav kõigi internetikasutuse ja andmeside tasude ja maksete eest, mis võivad teile meie teenuste vaatamisel ja kasutamisel tekkida.

2.2 Ettevõte HKScan jätab endale igal ajal ja enda ainuäranägemisel õiguse keelata juurdepääsu mis tahes enda teenustele. Lisaks võidakse teenuste sisu ja omadusi kohandada või anda neile teistsugune juurdepääs sõltuvalt teie asukohast ja teie kasutajaprofiilis esitatud teabest. Näiteks teatud sisu võib olla kättesaadav ja kasutatav ainult kasutajatele, kes asuvad teatud geograafilises kohas või täidavad ettevõtte HKScan või mingi meie sidusettevõtte kehtestatud teatud kriteeriume.

2.3 Teie vastutate selle eest, et tagada, et meie mis tahes teenuste teiepoolne vaatamine ja kasutamine vastab alati neile kasutustingimustele ja kõigile ettevõtte HKScan poolt antud igakordsetele suunistele ja juhistele.

2.4 Teenuste (või nende osa) vaatamisel või kasutamisel teatate ja kinnitate, et te:

(a) ei riku mis tahes seadusi, reegleid, eeskirju ega kolmandate isikute õigusi ega lähe neist mööda (ning ei soodusta midagi, mis rikuks neid või neist mööda läheks);

(b) ei omanda juurdepääsu (ega püüa omandada juurdepääsu) ühelegi piirkonnale, kus teil pole õigust või luba viibida;

(c) ei tegele ega mis tahes diskrimineerimise, rassismi, vaenu väljendamise, ahistamise, kiusamise, kitsarinnalisuse väljendamise ega kohatu käitumisega mis tahes isiku või isikute rühma suhtes (ega edenda midagi sellest);

(d) ei postita mis tahes valelikku, ebaseaduslikku, ebatäpset, eksitavat, petturlikku, pornograafilist, siivutut, vulgaarset, solvavat, petturlikku või laimavat sisu;

(e) ei sekku teenuste mis tahes skoori-, reitingu- või tagasisidefunktsiooni töösse ega püüa midagi sellest mõjutada;

(f) ei levita ega postita rämpsposti ega tellimata elektronkirju;

(g) ei levita digitaalseid viirusi ega pahavara, ei kasuta ussviirusi, trooja hobuseid, tühistajaprogramme (cancelbot), nuhkvara, vigaseid faile, aegpomme, roboteid, andmekogujaid (scraper), viidaregistreerijaid (spider) ega mis tahes muid automaatseid vahendeid teenuste vaatamiseks, kahjustamiseks, rikkumiseks või nende töösse sekkumiseks olenemata põhjusest;

(h) ei muuda mistahes faile ega muid teenuste osi, mille muutmiseks ettevõte HKScan teid konkreetselt ei volita;

(i) ei kogu teiste kasutajate kohta nende nõusolekuta andmeid;

(j) ei tee midagi, mis paneb meie taristule ebamõistlikult või ebaproportsionaalselt suure koormuse või millel võib meie äranägemise kohaselt selline mõju olla;

(k) ei raami, peegelda ega kaasa muul moel teenuste ühtki osa mis tahes muusse veebisaiti, tarkvarasse või teenusesse, kui selleks pole meie eelnevat kirjalikku volitust;

(l) ei lülita ettevõtte HKScan poolt teenuste osutamiseks kasutatavaid tehnilisi vahendeid välja, ei lähe neist mööda ega sekku ühegi sellise tehnilise vahendi töösse; ning

(m) ei teeskle ühtegi teist isikut ning ei väida vääralt, et te olete ettevõtte HKScan töötaja või esindaja.

2.5 Kui te (ettevõtte HKScan arusaama kohaselt) rikute neid kasutustingimusi või muul moel väärkasutate mis tahes eelnimetatud teenuseid, jätab ettevõte HKScan endale õiguse (i) piirata, peatada ja keelata teie juurdepääs teenustele; (ii) eemaldada teie kasutajasisu (vastavalt allpool punktis 3.1 toodud määratlusele);] (iii) astuda tehnilisi ja/või õiguslikke samme teenuste edasise kasutamise ennetamiseks; ning (iv) sulgeda teie kasutajakonto.

2.6 Palun pidage silmas, et võib esineda olukordi, kus teenused (või nende osad) on kättesaamatud tehnilistel või hooldusega seonduvatel põhjustel (olgu plaaniliste või erakorraliste toimingute tõttu).

3. KASUTAJASISU

3.1 Palun pange tähele, et te olete ainuvastutav kõigi teie poolt teenuste kaudu avaldatud või esitatud või muul moel teie poolt ettevõttele HKScan antud postituste, piltide, kommentaaride, ettepanekute, ideede, andmete, videote, teabe, üksikasjade, teksti, suhtluse ja muude materjalide eest (siin ja edaspidi nimetatud ühiselt „kasutajasisu“).

3.2 Kasutajasisu esitamise, levitamise ja/või avaldamisega teatate ja kinnitate ettevõttele HKScan, et teil on omandiõigused ja/või te olete hankinud kõik vajalikud litsentsid ja load kõigilt vajalikult isikutelt, et kasutada kasutajasisu, ja annate ettevõttele HKScan õigused kasutada kasutajasisu (ja selle osi) nendes kasutajatingimustes sätestatud viisidel.

3.3 Teil endal on kõige parem positsioon tegemaks kindlaks, kas teie kasutajasisu võib rikkuda kolmandate isikute õigusi, sealhulgas kas kasutajasisus kujutatud isikutelt on saadud kõik vajalikud nõusolekud. Seepärast nõustute käesolevaga kaitsma ettevõtet HKScan kõigi kolmandate isikute nõuete eest, mis tulenevad ettevõtte HKScan poolsest kasutajasisu kasutamisest, avaldamisest või levitamisest vastavalt nende kasutustingimustega või seonduvad sellega.

3.4 Kasutajasisu esitamise, levitamise ja/või avaldamisega annate ettevõttele HKScan ja tema sidusettevõtetele globaalse edasilitsentseeritava tasuta lihtlitsentsi sellise sisu kasutamiseks, redigeerimiseks, reprodutseerimiseks, muutmiseks, avaldamiseks, levitamiseks, sellest tuletatud teoste loomiseks ja /või avaldamiseks mis tahes teenustes. Samuti annate ettevõttele HKScan selgesõnaliselt globaalse tasuta lihtlitsentsi kasutada kasutajasisu oma turunduses. HKScan jätab endale (enda absoluutsel ainuäranägemisel) õiguse keelduda kasutajasisu aktsepteerimast, levitamast, avaldamast, kasutamast või muul moel kättesaadavaks tegemast. Eeltoodust sõltumata peab kasutajasisu ettevõtte HKScan poolne kasutus alati toimuma kooskõlas piirangutega, mis on sätestatud kohalduvates seadustes nagu tarbijakaitse seadused ja andmekaitse seadused.

3.5 Ettevõte HKScan ei redigeeri ega kontrolli teenustesse postitatud ega teenuste kaudu levitatud kasutajasisu ning ei vastuta mingil moel kasutajasisu eest. Sellest sõltumata jätab ettevõte HKScan endale piiramatu õiguse kustutada ja eemaldada mis tahes kasutajasisu, ka kogu kasutajasisu, kui see on ettevõtte HKScan arusaama kohaselt vastuolus kasutustingimustega ja/või kohalduvate seadustega, reeglitega või suunistega.

3.6 Te tunnistate ja nõustute, et toetute teiste kasutajate poolt esitatud kasutajasisule enda ainuvastutusel ning et ettevõte HKScan vabastab end selgesõnaliselt mis tahes vastutusest seoses kasutajasisuga.

4. LITSENTS

4.1 Kasutaja õigus teenuseid kasutada eeldab kasutaja poolset jätkuvat käesolevate kasutustingimuste ning kohalduvate kolmandate isikute tingimuste järgimist.

4.2 Kasutaja ei tohi teenuseid (ega ende osi), muuhulgas teksti, graafikat, logosid, ikoone, pilte, helifaile, digitaalseid allalaaditavaid materjale, objektkoodi, lähtekoodi ja/või muud sellega seonduvat materjali kopeerida, modifitseerida, muuta, pöördkompileerida ega osadeks lahti võtta. Teil on selgesõnaliselt keelatud teenuste kasutamise käigus rakendada mis tahes moel digitaalset andmekaevandamist, roboteid ega muid andmete kogumise ja eraldamise vahendeid.

4.3 Kasutaja ei tohi teenuseid (ega ende osi), muuhulgas teksti, graafikat, logosid, ikoone, pilte, helifaile, digitaalseid allalaaditavaid materjale, objektkoodi, lähtekoodi ja/või muud sellega seonduvat materjali välja laenata, välja rentida ega muul moel lubada kellelgi neid kasutada või muul moel käsutada.

4.4 Ettevõtte HKScan intellektuaalne omand (muuhulgas kaubamärgid, kaubanimed ja muud märgid), mis on mis tahes teenustesse kaasatud või neis viidatud (siin ja edaspidi nimetatud „margid“) on kaitstud riiklike ja rahvusvaheliste intellektuaalse omandi õiguse seadustega. Igasugune markide või nendega segadusttekitavalt sarnaste nimede ja markide kasutamine on rangelt keelatud, kui selleks ei ole ettevõtte HKScan eelnevat kirjalikku nõusolekut. Marke ega muud ettevõtte HKScan intellektuaalset omandit ei tohi kasutada seoses ühegi toote või teenusega, mis ei ole saanud ettevõtte HKScan heakskiitu, ega ühelgi viisil, mis võib tõenäoliselt tekitada klientides segadust või mis halvustab ettevõtet HKScan või rikub tema mainet.

4.5 Käesolevaga kohustub kasutaja teavitama ettevõtet HKScan koheselt kõigist kolmandate isikute nõuetest, mis tulenevad kasutaja poolsest teenuste (või nende osade) kasutamisest või seonduvad sellega.

5. OMANDIÕIGUS

5.1 Teenuste kogu sisu, sh margid, tekst, graafika, logod, ikoonid, pildid, helifailid, digitaalsed allalaaditavad materjalid, objektkood, lähtekood ja/või muu sellega seonduv materjal on ettevõtte HKScan omand või talle litsentseeritud.

5.2 Mitte midagi käesolevast lepingust ei saa tõlgendada nii, nagu läheks ükskõik milline ettevõtte HKScan varaline või intellektuaalse omandi õigus üle kasutajale.

6. ISIKUANDMED JA MUUD ANDMED

6.1 Käesolevaga kinnitate, et olete saanud kätte teabe teie isikuandmete meiepoolse töötlemise kohta, mis on saadaval aadressil https://www.hkscan.com/en/contact-us/privacy-at-hkscan/

6.2 Lisaks kinnitate käesolevaga, et olete saanud kätte teabe teenustes küpsiste kasutamise kohta. See teave on saadaval aadressil: https://www.hkscan.com/en/contact-us/privacy-at-hkscan/

6.3 Kui esitate kellegi teise isikuandmeid, siis garanteerite, et see isik on üle vaadanud ja aktsepteerinud need kasutajatingimused ning kätte saanud teabe isikuandmete töötlemise kohta ning kui kohane, siis andnud oma nõusoleku tema isikuandmete töötlemiseks.

7. VASTUTUS, GARANTIIDE MITTEANDMINE JA VASTUTUSEST VABASTUS

7.1 Lugege see jagu hoolikalt läbi. See jagu piirab ettevõtte HKScan vastutust teie ees seoses probleemidega, mis võivad teenuste teiepoolse kasutamise käigus tekkida. Kui te selles jaos või mujal neis kasutustingimustes toodud tingimustest aru ei saa, siis konsulteerige selgituste saamiseks juristiga, enne kui hakkate teenuseid vaatama või kasutama.

7.2 Ettevõte HKScan püüab hoida teenused alati kättesaadavatena ning parandada neis olevad vead ja defektid ilma ebavajalike viivitusteta. Sellegipoolest ei kinnita ega garanteeri ettevõte HKScan, et tema poolt osutatud teenused on pidevad, katkestusteta või veatud või et mis tahes defekt kõrvaldatakse. Ettevõte HKScan poolt osutatavad teenused osutatakse põhimõtetel „on nagu on“ ja „vastavalt kättesaadavusele“, ilma mis tahes otseste ja kaudsete garantiideta, muuhulgas kaudsete garantiideta õiguste rikkumise puudumise, kaubanduslikkuse ja mingiks konkreetseks otstarbeks sobivuse osas.

7.3 Kasutaja tunnistab ja nõustub, et teenused võivad muutuda kättesaamatuks ning seda planeeritud või erakorraliste heakorra-, hooldus- või uuendustööde tõttu.

7.4 Kui teenused sisaldavad linke veebisaitidele või ressurssidele, mille on andnud kolmandad isikud, siis esitatakse need lingid ainult informatiivsetel otstarvetel ja ettevõttel HKScan ei ole kontrolli selliste veebisaitide ega ressursside sisu üle ega ka vastutust sellise sisu eest. Sellise lingi kaudu välisele veebisaidile liikudes nõustute enne selle veebisaidi kasutamist üle vaatama ja aktsepteerima selle veebisaidi võimalikud kasutustingimused.

7.5 Kasutaja vastutab enda ja teenuste vahelise suhtluse eest ja selle eest, et kasutajal oleks olemas teenuste vaatamiseks ja kasutamiseks vajalik riistvara ja tarkvara. Kasutaja on kasutaja enda tarkvaras ja/või riistvaras esinevate defektide ja piirangute eest ainuvastutav.

7.6 Ettevõte HKScan ei vastuta otseste ega kaudsete kahjude eest, nagu viivitused, saamatajäänud tulu, mainekahju, kasutusõiguse kadu või andmekadu, ega muude rahaliste kahjude eest. mille põhjuseks on teenused või teenuste katkemine. Ettevõtte HKScan vastutus piirdub Soome seadustega lubatava maksimummääraga.

8. KOHALIKUD SEADUSED; PETTUS, RIKKUMISED JA MUUD VÄÄRKASUTUSED

8.1 Kasutaja tunnistab, et teenuseid ei tohi kasutada ühekski ebaseaduslikuks otstarbeks, ja kinnitab, et teenuste igasugune kasutus vastab kohalduvatele seadustele. Kasutaja kasutab teenuseid enda algatusel ja enda vastutusel. Kasutaja kaitseb ettevõtet HKScan kõigi kolmandate isikute nõuete eest, mis tulenevad kasutaja poolsest teenuste kasutamisest vastuolus käesolevate kasutustingimustega või kohalduvate õigusaktidega, muuhulgas nõuete eest seoses kohalduvate andmetöötlust reguleerivate õigusaktidega, või mis sellega seonduvad.

8.2 Ettevõte HKScan suhtub tõsiselt kõigisse väidetesse seaduste rikkumise, petturluse, intellektuaalse omandi õiguste rikkumise ja väidetava väärkasutuse kohta. Kui usute, et teie õigusi on rikutud või et keegi kasutajatest kasutab teenuseid ebaseaduslikul viisil, siis palun teavitage ettevõtet HKScan sellest, saates teate aadressile legal.hkscan.com. Ettevõte HKScan uurib kõiki selliseid nõudeid ning rakendab sobivaks loetavad meetmed, kaasa arvatud nõude aluseks olevatest tegevustest vastavatele ametkondadele.

9. VIITED

9.1 Teenused võivad esitada linke ja viiteid teistele veebisaitidele. Ettevõttel HKScan ei ole konkreetseid teadmisi sellistel veebisaitidel oleva teabe kohta ning ta ei reklaami ettevõtteid ega tooteid, milleni lingid viivad. Ettevõte HKScan ei vastuta mingil moel selliste teiste veebisaitide sisu ega põhimõtete eest ning ta ei võta endale mingit vastutust mis tahes kahjude eest, mis tulenevad teie poolsest selliste teiste veebisaitide vaatamisest või kasutamisest. Selgituseks: ettevõte HKScan ei reklaami ega kontrolli kolmandate isikute antavat sisu, muud nende poolt pakutavat ega nende käitumist. Kui otsustate vaadata teenustega lingi kaudu ühendatud mis tahes kolmandate isikute veebisaiti, siis teete seda enda ainuvastutusel. Ettevõte HKScan jätab endale õiguse eemaldada mis tahes ajal mis tahes link või linkiv programm.

10. VÄÄRAMATU JÕUD

10.1 Ettevõtte HKScan poolset mis tahes tegematajätmist või viivitust oma kohustuste täitmisel või oma teenuste osutamisel ei loeta tema kohustuste rikkumiseks ulatuses, milles selle tegematajätmise või viivituse põhjuseks on tulekahju, üleujutus, maavärin, muu loodusjõud, elektrivarustuse või muu kommunaalteenuse katkestus, sõjaline tegevus, terrorism, mäss, rahvarahutus, ülestõus või revolutsioon, streik, lokaut või probleemid tööjõuga, kohtuotsus, internetiühenduse või sidevõrkude teenuste katkestused, viivitused või häiritused, kolmandate isikute tegematajätmised või mis tahes muu sarnane põhjus, mis ei allu ettevõtte HKScan mõistlikele pingutustele. Ettevõte HKScan ei võta endale mingit vastutust sellistest vääramatu jõu sündmustest põhjustatud tagajärgede eest.

11. KOGU KOKKULEPE; MUUDATUSED

11.1 Käesolevad kasutustingimused kujutavad endast kogu ettevõtte HKScan ja kasutaja vahelist kokkulepet seoses teenustega ning asendavad kõik meie vahelised varasemad kokkulepped ja arusaamad.

11.2 Ettevõte HKScan jätab endale õiguse neid kasutustingimusi mis tahes ajal muuta. Ettevõte HKScan soovitab teil kasutustingimused perioodiliselt üle vaadata, et olla kõigist muudatustest teadlik. Kui te muudetud või uusi kasutustingimusi ei aktsepteeri, siis ei tohi te teenuseid vaadata, kasutada ega nende kasutamist jätkata. Lisaks jätab ettevõte HKScan endale õiguse muuta mis tahes ajal ilma etteteatamiseta teenuste sisu ning ei vastuta ühelgi moel ühegi isiku ees selliste muudatuste võimalike tagajärge eest. Ettevõte HKScan võib mis tahes ajal ilma sellest teatamata peatada või lõpetada teenuste mis tahes osa osutamise või piirata sellele juurdepääsu.

11.3 Kasutades teenuseid pärast muudatuste jõustumist, olete kõigi selliste muudatustega nõustunud.

11.4 Ettevõte HKScan ei kohustu arhiveerima nende kasutustingimuste varasemaid versioone. Selle asemel soovitab ettevõte HKScan teil printida välja ja talletada koopia nende kasutustingimuste igast versioonist.

12. ÜLEANDMINE

12.1 Ettevõte HKScan võib soovida anda kõik meile nendest kasutustingimustest tulenevad õigused ja kohustused või osa neist üle kolmandale isikule, ilma selleks kasutaja nõusolekut hankimata. Kui see üleandmine ei põhjusta kasutajale oluliselt ebasoodsat olukorda, siis käesolevaga nõustub kasutaja selliste üleandmistega.

12.2 Kasutaja ei tohi mingeid talle nende kasutustingimuste alusel antud õigusi ilma ettevõtte HKScan eelneva kirjaliku nõusolekuta edasi anda.

13. ERALDATAVUS

13.1 Mis tahes ajal, kui nende kasutustingimuste mis tahes säte osutub või muutub kohalduva õiguse alusel kehtetuks, ebaseaduslikuks või jõustamatuks, ei mõjuta see ülejäänud kasutustingimuste kehtivust, seaduslikkust ega jõustatavust. Kui mis tahes menetluses loetakse mis tahes säte kehtetuks, ebaseaduslikuks või jõustamatuks, siis asendatakse see puudulik säte uue sättega, mis on kohalduva õiguse alusel lubatav ja mille majanduslik mõju on puudulikule sättele võimalikult lähedane.

14. LOOBUMISE PUUDUMINE

14.1 Kummagi poole poolne viivitus mingi nendest kasutustingimustest tuleneva õiguse või õiguskaitsevahendi teostamisel ei mõjuta selle poole õigust jõustada sellist õigust või õiguskaitsemeedet hiljem, välja arvatud kui õigus või õiguskaitsevahend jääb nendes kasutustingimustes sätestatud tähtajaks jõustamata. Poole loobumist nende kasutustingimuste mis tahes sätte mis tahes rikkumisele reageerimast ei tõlgendata selle poole loobumisena nende kasutustingimuste kõnealuse või teiste sätete hilisematele rikkumistele reageerimast.

15. KOHALDUV ÕIGUS JA VAIDLUSED

15.1 Mis tahes murede või kaebustega palun pöörduge ettevõtte HKScan poole aadressil legal.hkscan.com.

15.2 Teenuseid vaadates nõustute, et kõigile küsimustele seoses ettevõtte HKScan poolt osutatavate teenuste teiepoolse vaatamise või kasutamisega kohaldatakse ja nende tõlgendamiseks kasutatakse Soome õigust, jättes kohaldamata kollisiooninormid.

15.3 Mis tahes vaidlus, erimeelsus või nõue, mis tuleneb neist kasutustingimustest või nende rikkumisest, lõpetamisest või kehtivusest või seondub sellega, lahendatakse lõplikult kooskõlas Soome Kaubanduskoja vahekohtureeglitega. Vahekohtunike arvuks on üks. Vahekohtu toimumise kohaks on Turku, Soome ja vahekohtu toimumise keeleks on soome keel.